PZW Człuchów  |  KONTAKT  |  LINKI 

WspółpracaBig Carp Portal carp planetpelzer crazycarp sklep karpiowy eurofishing
Członkowie CKK

karpik Prezesa
Karol Dziemiańczyk
Grzegorz
Grzegorz Berezowski
Patrol SSR
Winicjusz Białek
Łukasz
Łukasz Szeremeta
Bartek
Bartek Szmoleń
Darek
Darek Kęsik
Tomek
Tomek Kowcun
Karol
Karol Winiarski
Maciej
Maciej Wdowczyk
Piotrek
Piotrek Bartecki
Kaziu
Kazimierz Januszewski


REGULAMIN CZŁUCHOWSKIEGO KLUBU KARPIOWEGO

§1

Człuchowski Klub Karpiowy powstał dla stworzenia wszystkim członkom Klubu optymalnych możliwości realizacji statutowych celów PZW oraz zaspokajania osobistych zainteresowań wędkarskich w kierunku poznawania ryb rodziny karpiowatych.

§2

Cele działalności Człuchowskiego Klubu Karpiowego:

 • Nadrzędną zasadą klubu jest zasada „złów i wypuść”, którą klub będzie propagował wśród wędkarzy na wszystkich wodach.
 • Popularyzacja połowów ryb karpiowatych oraz działalności Człuchowskiego Klubu Karpiowego w PZW i na zewnątrz.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń;
 • Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w formie zawodów karpiowych;
 • Integrowanie środowiska wędkarzy łowiących ryby karpiowate;
 • Szkolenie młodzieży;
 • Efektywna walka z kłusownictwem;
 • Pomoc w utrzymaniu i zagospodarowaniu wód;

§3

Członkiem Człuchowskiego Klubu Karpiowego może zostać członek Koła PZW w Człuchowie, który zadeklarował chęć wstąpienia do Klubu, opłacił wpisowe i składki. W wyjątkowych sytuacjach, za jednomyślną zgodą Zarządu oraz po uzyskaniu zgody Prezesa Koła PZW w Człuchowie, w szeregi Klubu można przyjąć członka PZW zrzeszonego w kole innym niż Człuchów. O przyjęciu do Klubu decyduje Zarząd Klubu w drodze głosowania większości 2/3 głosów. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

Zarząd może odmówić przyjęcia do Klubu kandydata w następujących przypadkach:

 • Kandydat został ukarany prawomocnym orzeczeniem Sądu Organizacyjnego PZW;
 • Kandydat został ukarany przez kolegium do spraw wykroczeń lub Sąd Powszechny za naruszenie przepisów o rybołówstwie;

§4

Każdy członek Człuchowskiego Klubu Karpiowego zobowiązany jest posiadać aktualną legitymację PZW oraz legitymację klubową.

§5

Członek Człuchowskiego Klubu Karpiowego ma prawo;

 • Wybierać i być wybieranym do Władz Klubu,
 • Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu;
 • Poddawać ocenie działalność i Władze Klubu, a także wysuwać postulaty i propozycje do Władz Klubu oraz zwracać się z pytaniami i skargami,
 • Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Klubu.

§6

Do obowiązków członka Człuchowskiego Klubu Karpiowego należy:

 • Branie czynnego udziału w pracach Klubu;
 • Przestrzeganie Regulaminu Klubu i postanowień Władz Klubu;
 • Ochrona własności Klubu;
 • Godne reprezentowanie Klubu;
 • Branie udziału w zawodach organizowanych przez Człuchowski Klub Karpiowy;
 • Prowadzenie kart ewidencyjnych złowionych ryb karpiowatych i innych;
 • Przestrzeganie dolnego i górnego wymiaru ochronnego ryb karpiowatych ustalonego na wodach PZW Człuchów.
 • Legitymowanie się przy przeprowadzanej kontroli SSR oraz uprawnionych do tego osób dokumentami wymaganymi przez PZW oraz legitymacją klubową.

§7

Członkostwo w Człuchowskim Klubie Karpiowym ustaje na skutek:

 • Wystąpienia z Klubu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Klubu;
 • Skreślenia z listy członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu w przypadkach:
 • popełnienia przez członka Klubu wykroczeń, o których mowa w § 3 pkt 1) i 2);
 • poważnego naruszenia Regulaminu Klubu;
 • nie wypełniania obowiązków wynikających z § 6, bez uzasadnienia;
 • utraty członkostwa w Kole PZW w Człuchowie;
 • nie opłacenia w terminie składki członkowskiej.

§8

Człuchowski Klub Karpiowy działa przy Kole PZW Człuchów okręg Słupski

§9

Środki finansowe Klubu pochodzą z następujących źródeł:

 • Składki członków Klubu;
 • Wolne datki przekazane przez sponsorów;

Środki finansowe Człuchowskiego Klubu Karpiowego mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność klubową z wyjątkiem przypadku likwidacji Klubu.

§10

Człuchowski Klub Karpiowy na podstawie uchwały zarządu koła PZW w Człuchowie może otrzymać w opiekę lub w użytkowanie zbiorniki wodne w celu prowadzenia gospodarki wędkarskiej oraz ochrony środowiska wodnego ze szczególnym uwzględnieniem rybostanu. Klub może otrzymać w użytkowanie część majątku ruchomego i nieruchomego PZW oraz inne materiały i środki eksploatacyjne PZW.

§11

Wysokość wpisowego oraz składek członkowskich ustalana jest podczas Walnego Zebrania Człuchowskiego Klubu Karpiowego. Walne Zebranie Członków Człuchowskiego Klubu Karpiowego zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku.

§12

Władzami Człuchowskiego Klubu Karpiowego jest Zarząd Klubu który powoływany jest przez Walne Zebranie Członków Klubu na okres 2 lat w składzie:

 • Prezes;
 • Zastępca Prezesa;
 • jeden do sześciu członków Zarządu.

Walne Zebranie Członków Klubu uchwala inne przepisy wewnętrzne Klubu , które powinny być zgodne z postanowieniami PZW.

§13

Zarząd Klubu kieruje bieżącą działalnością Klubu oraz zarządza środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Klubu.

§14

Sprawozdanie finansowe z całorocznej pracy Klubu zarząd przedstawia na corocznym spotkaniu sprawozdawczym. Kopię sprawozdania Zarząd Klubu przekazuje Zarządowi Koła PZW w Człuchowie.

§15

Likwidacja Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu większości 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 aktualnej liczby członków. Klub może zostać rozwiązany także decyzją Zarządu Koła PZW w Człuchowie lub władz wyższego szczebla w przypadku zaprzestania działalności, lub działalności niezgodnej ze statutem, przepisami wewnętrznymi PZW i postanowieniami niniejszego regulaminu.

§16

Powyższy Regulamin zatwierdzono na wniosek grupy inicjatywnej, na posiedzeniu Zarządu Koła PZW w Człuchowie w dniu 1 grudnia 2009r.

Copyright © 2009-2011 CKK Człuchów. Designed by Maciej Wdowczyk
Strona zoptymalizowana dla rozdzielczości od 1024x768 pikseli. Zalecane przeglądarki: IE 7.0 lub wyższa, FF 3.0 lub wyższa.
Analiza oglądalniści: odwiedzin